Chân Bảo Nghiêm

Sư cô Chân Bảo Nghiêmpháp tự Tâm Thiện  Nhân(Nguyễn Thị Chinh) Chân kinh bảo tạng rất trang nghiêmTổ đạo ngàn xưa đã đắc truyềnMột sáng trời mây bừng chuyển hóaBàn tay từ mẫu nở hoa sen.