Chân Thiện Căn

Thể loại: Thi kệ

Chân Thiện Căn

Chân tính vốn nguồn gia bảo.

Thiện căn ở tại trong lòng.

Tam bảo thuyền từ bảo hộ.

Mặt trời rạng rỡ phương đông.