Bật đèn

Thất niệm là bóng đêm Chánh niệm là ánh sáng Đưa tỉnh thức trở về Cho thế gian tỏ rạng

Chú nguyện

Pháp Bụt thật phi thường Bảy hạt đầy mười phương Cúng dường khắp pháp giới Từ bi không biên cương Án độ lợi ích tóa ha (3 lần)

Chân Bảo Nghiêm

Sư cô Chân Bảo Nghiêmpháp tự Tâm Thiện  Nhân(Nguyễn Thị Chinh) Chân kinh bảo tạng rất trang nghiêmTổ đạo ngàn xưa đã đắc truyềnMột sáng trời mây bừng chuyển hóaBàn tay từ mẫu nở hoa sen.