Chân Bi Nghiêm

Thể loại: Thi kệ

Chân Bi Nghiêm

Chân tính luôn từ ái.

Bi Nghiêm hạnh nguyện đầu.

Chốn kỳ viên chăm sóc.

Xanh tốt vạn đời sau.