Như Phước

Thể loại: Thi kệ

Như Phước

Như Lai vừa cười nhẹ
Phước trí đã song nghiêm
Giới định vừa chiếu sáng
Hoa tuệ nở bên thềm.