Chân Tiếp

Thể loại: Thi kệ

Chân Tiếp

Chân quả hình thành tự thưở xưa
Tiếp độ công phu của thượng thừa
Trí sáng xoay về soi bản thể
Sẵn thuyền Bát nhã đón rồi đưa.