Chân Trí

Thể loại: Thi kệ

Chân Trí

Chân nguyệt thường lặng chiếu.

Trí cảnh vẫn dung thông.

Lối về soi chánh niệm.

Thắp sáng một mai hồng.