Chân Đắc

Thể loại: Thi kệ

Chân Đắc

Chân tông không Bắc cũng không Nam
Đắc pháp truyền tâm thánh chuyển phàm
Thông điệp từ bi về vạn nẻo
Nối liền Tịnh độ với nhân gian