Chân Quả

Thể loại: Thi kệ

Chân Quả

Chân tính không sinh diệt.

Quả báo trong tầm tay.

Không đi cũng không tới.

Cõi tâm trăng sáng đầy.