Chân Giải Thoát

Thể loại: Thi kệ

Chân Giải Thoát

Chân đạo từ tâm tỏ.

Giải thoát cảnh hiện tiền.

Sóng sinh tử vừa lặn.

Trăng sáng rọi ngoài hiên.