Chân Từ Ý

Thể loại: Thi kệ

Chân Từ Ý

Từ ý mây lành dâng bốn hướng.

Dòng mưa cam lộ rưới tình thương.

Năm tháng công phu nuôi giới định.

Tăng thân bảo hộ, nguyện lên đường.