Chân Tịnh

Thể loại: Thi kệ

Chân Tịnh

Chân không là chân sắc.

Tịnh ý tức tịnh thân.

Siêu việt được năng sở.

Chi sá đám bụi hồng.