Chân Đức Nghiêm

Thể loại: Thi kệ

Chân Đức Nghiêm

Chân như vằng vặc ánh trăng rằm
Đức độ cao dày nối tổ đăng
Chuyển hóa công phu trình thật tướng
Pháp mầu liên tục mãi tuyên dương.