Chân Không Nghiêm

Thể loại: Thi kệ

Chân Không Nghiêm

Chân thân vượt thoát sắc cùng hình
Không tánh từ xưa vẫn tịnh minh
Ứng hiện trần gian trăm vạn lối
Từ bi phương tiện độ quần sinh.