Chân Hướng

Thể loại: Thi kệ

Chân Hướng

Chân nhân thường đối diện.

Một hướng nẻo đại đồng.

Nắm tay nhau cùng bước.

Khúc hát trời rạng đông.