Chân Tuệ

Thể loại: Thi kệ

Chân Tuệ

Chân trí soi vào cõi huyễn mê
Tuệ giác bừng lên tỏ lối về
Giây phút đại bàng vừa vỗ cánh
Sá gì mấy vạn dặm sơn khê.