Chân Ý

Thể loại: Thi kệ

Chân Ý

Chân tâm ươm hạt quý.

Ý vun bón vườn nhà.

Thanh thản cùng năm tháng.

Lòng đất tự đơm hoa.