Chân Sắc

Thể loại: Thi kệ

Chân Sắc

Chân nguyên nước tĩnh tưới trần gian
Sắc khác gì không, pháp bảo đàn
Gió sớm mây hồng tuyên Bát nhã
Hoa cười ngọc thốt vẫn đoan trang.