Chân Truyền

Thể loại: Thi kệ

Chân Truyền

Chân tính là cam lộ.

Truyền đạt vốn từ nguồn.

Một lòng chuyên hướng thượng.

Niềm an lạc trào tuôn.