Chân Pháp

Thể loại: Thi kệ

Chân Pháp

Chân tính không sinh diệt.

Pháp giới vẫn hiện tiền.

Nước cam lồ một giọt.

Rửa sạch mọi tiền khiên.