Chân Thừa

Thể loại: Thi kệ

Chân Thừa

Chân nguyên duy có một.

Thừa đâu phải là ba?

Một bước vào pháp giới.

Soi rạng cõi ta bà.