Chân Đăng

Thể loại: Thi kệ

Chân Đăng

Chân tính nào đâu có bớt thêm
Đăng tâm nối sáng lửa chân truyền
Biển đông một sáng bừng trang sử
Mặt trời trí tuệ chiếu tam thiên.