Trừng Tuệ Chí Mậu

Thể loại: Thi kệ

Trừng Tuệ Chí Mậu

Công phu chí cả nuôi từ quán
Nẻo về thịnh mậu núi DươngXuân
Quyết tâm nuôi lớn tình huynh đệ
Đất thiêng rạng rỡ bước siêu trần