Chân Bảo

Thể loại: Thi kệ

Chân Bảo

Chân tăng ở khắp chốn.

Bảo sát tại trong lòng.

Nụ cười vừa nhẹ chớm.

Thanh thoát khoảng trời trong.