Chân Diệu Nghiêm

Thể loại: Thi kệ

Chân Diệu Nghiêm

Diệu pháp không ngoài thế pháp
Nghiêm thân tức đạt chân thân
Một sáng tinh cầu tỉnh thức
Sương rơi sạch hết cát lầm.