Chân Cơ

Thể loại: Thi kệ

Chân Cơ

Chân lý ngàn đời vẫn sáng trong
 duyên đốn ngộ ở ngay lòng
Một thấy trời cao lồng lộng sáng
Tha hồ mây bạc cứ thong dong.