Giác Thanh

Thể loại: Thi kệ

Giác Thanh

Giác tánh nguyên thường tánh
Thanh âm diễn diệu âm
Biển Tỳ Lô trăng sáng
Sóng nhạc vẫn trầm hùng.