Chân Hội

Thể loại: Thi kệ

Chân Hội

Chân lý trao truyền qua ngõ tâm
Hội giải siêu nhiên vượt dị đồng
Hạt giống bồ đề gieo rải khắp
Ngại gì hai nẻo sắc và không.