Chân Đạo

Thể loại: Thi kệ

Chân Đạo

Chân tướng vốn là vô tướng
Đạo mầu trăng dạo thái không
Chim hót vọng từ đỉnh núi
Thông reo pháp diễn diệu âm.