Đàm Nguyện

Thể loại: Thi kệ

Đàm Nguyện

Đàm hoa thường nhuận sắc
Nguyện hải cánh do thâm
Giác tâm hương diệu khiết
Vạn đại khả truyền đăng.