Chân Cảm Ứng

Thể loại: Thi kệ

Chân Cảm Ứng

Chân tu tạo chân lực
Cảm ứng xuất vạn năng
Trí bi tráp lưỡng dực
Bằng trình siêu vạn tầm.