Thích Từ Lực

Thể loại: Thi kệ

Thích Từ Lực

Thượng Tọa Thích Từ Lực
(Nguyễn Ðức Long)

Từ vân  đương hiện thụy
Lực đại bản do tâm
Đối cảnh tâm bất động
Chân giác bất ly trần.