Rong Chơi Trời Phương Ngoại (23.11.2010-15.03.2011)

Từ khoá: Mục Tiêu Căn Bản Của Khóa Tu, Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại, Một Dòng Sông Một Hướng Đi Chung, Nhận Diện Người Tri Kỷ, Kinh Pháp Tập Yếu Tụng – Nơi An Ổn Tuyệt Vời, Giếng Nước Thơm Trong, Cửa Vô Sinh, Cái Thấy Vô Ngã, Có Mặt Cho Sự Sống, Tiếp Nối Sự Nghiệp Của Bụt, Chuyền Hướng Nẻo Về Của … Đọc tiếpRong Chơi Trời Phương Ngoại (23.11.2010-15.03.2011)

Chuyến Hoằng Pháp Tại Mỹ (28.08.2011-30.10.2011)

Từ khoá: Chùa Từ Vân – Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Chùa Từ Vân – Người Phật Tử Chân Chính, Hướng Dẫn Tổng Quát, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Tịnh Độ Trong Lòng Bàn Tay, Tình Thương Đích Thực, Câu Hỏi và Trả Lời, Có Mặt Cho Sự Sống, Thực Tập Có Mặt Cho Người Thương. 

Du Già Sư Địa Luận (13.11.2011-19.02.2012)

Từ khoá: Bảo Vệ Đất Mẹ, Du Già Sư Địa Luận, Văn nghệ Tết, Bình Thơ, Ngâm Thơ, Bài Kinh Ca Ngợi Bụt Amitbha, Lưới Nghi Muôn Trùng Phá – Đuốc Tuệ Vạn Nẻo Soi, Quán Sở Duyên Duyên Luận, Đến Được Động Tiên Sâu Thẳm Ấy – Linh Đơn Đổi Cốt Mới Ra Về.