Khoá Tu Mùa Xuân (12.06.2011-26.06.2011)

Khoá Tu Mùa Xuân (12.06.2011-26.06.2011)

Thể loại: Pháp thoại

Khoá Tu Mùa Xuân (12.06.2011-26.06.2011)

Thiền Tập Tiếp Nối

Ngày 12 tháng 06 năm  2011

Khất Thực Thanh Tịnh

Ngày 16 tháng 06 năm  2011

Thanh Tịnh Hoằng Hóa

Ngày 19 tháng 06 năm  2011

Du Hóa Thanh Tịnh

Ngày 23 tháng 06 năm  2011

Chính Trị và Đạo Đức

Ngày 26 tháng 06 năm  2011

Từ khoá: Thiền Tập Tiếp Nối, Khất Thực Thanh Tịnh, Thanh Tịnh Hoằng Hóa, Du Hóa Thanh Tịnh, Chính Trị và Đạo Đức.