Duy Biểu Học

Từ khoá: Đối thú an cư, Duy biểu học, Mối Liên Hệ Giữa Ý-Mạt Na-Thức, Năm Tâm Sở Biến Hành, Sinh Phật Bất Nhị – Bài Kệ Thứ 3, Những Đặc Tính Của Chủng Tử, Sự Khế Cơ và Làm Mới Đạo Bụt, Tính Chất Hữu Cơ (Vô Ký, Y Tha) Của Chủng Tử, Không Trong Cũng Không … Đọc tiếpDuy Biểu Học