Duy Biểu Học (15.11.2013-09.02.2014)

Duy Biểu Học (15.11.2013-09.02.2014)

Thể loại: Pháp thoại

Duy Biểu Học (15.11.2013-09.02.2014)

Đối Thú An Cư

Ngày 15 tháng 11 năm 2013

Ngày 19 tháng 11 năm 2013

Bài Mở Đầu Duy Biểu Học Ứng Dụng

Ngày 19 tháng 11 năm 2013

Mối Liên Hệ Giữa Ý-Mạt Na-Thức

Ngày 24 tháng 11 năm 2013

Ngày 26 tháng 11 năm 2013

Năm Tâm Sở Biến Hành

Ngày 28 tháng 11 năm 2013

Sinh Phật Bất Nhị - Bài Kệ Thứ 3

Ngày 28 tháng 11 năm 2013

Những Đặc Tính Của Chủng Tử

Ngày 05 tháng 12 năm 2013

Sự Khế Cơ và Làm Mới Đạo Bụt

Ngày 08 tháng 12 năm 2013

Ngày 10 tháng 12 năm 2013

Tính Chất Hữu Cơ (Vô Ký, Y Tha) Của Chủng Tử

Ngày 12 tháng 12 năm 2013

Không Trong Cũng Không Ngoài

Ngày 15 tháng 12 năm 2013

Ngày 17 tháng 12 năm 2013

Những Công Dụng Của Tàng Thức

Ngày 19 tháng 12 năm 2013

Thảnh Thời - Tự Do - Tình Huynh Đệ

Ngày 05 tháng 01 năm 2014

Ngày 07 tháng 01 năm 2014

Để Pháp Thân Tỏa Sáng

Ngày 09 tháng 01 năm 2014

Đối Tượng Của Tàng Thức Là Tánh Cảnh

Ngày 12 tháng 01 năm 2014

Ngày 14 tháng 01 năm 2014

Tính Tương Đãi

Ngày 16 tháng 01 năm 2014

Tam Cảnh - Tam Lượng

Ngày 19 tháng 01 năm 2014

Ngày 21 tháng 01 năm 2014

Sự Tích Cây Nêu - Học Tiếp Duy Biểu

Ngày 23 tháng 01 năm 2014

Học Tiếp Duy Biểu

Ngày 26 tháng 01 năm 2014

Bình Thơ

Ngày 30 tháng 01 năm 2014

Văn Nghệ Tết

Ngày 30 tháng 01 năm 2014

Mạt Na Là Tình

Ngày 06 tháng 02 năm 2014

Con Đường Thực Tập

Ngày 09 tháng 02 năm 2014

Từ khoá: Đối thú an cư, Duy biểu học, Mối Liên Hệ Giữa Ý-Mạt Na-Thức, Năm Tâm Sở Biến Hành, Sinh Phật Bất Nhị – Bài Kệ Thứ 3, Những Đặc Tính Của Chủng Tử, Sự Khế Cơ và Làm Mới Đạo Bụt, Tính Chất Hữu Cơ (Vô Ký, Y Tha) Của Chủng Tử, Không Trong Cũng Không Ngoài, Những Công Dụng Của Tàng Thức, Thảnh Thời – Tự Do – Tình Huynh Đệ, Để Pháp Thân Tỏa Sáng, Đối Tượng Của Tàng Thức Là Tánh Cảnh, Tính Tương Đãi, Tam Cảnh – Tam Lượng, Sự Tích Cây Nêu – Học Tiếp Duy Biểu, Văn Nghệ Tết, Mạt Na Là Tình, Con Đường Thực Tập