Khoá Tu Mùa Xuân

Từ khoá: Thiền Tập Tiếp Nối, Khất Thực Thanh Tịnh, Thanh Tịnh Hoằng Hóa, Du Hóa Thanh Tịnh, Chính Trị và Đạo Đức.