Du Già Sư Địa Luận (13.11.2011-19.02.2012)

Từ khoá: Bảo Vệ Đất Mẹ, Du Già Sư Địa Luận, Văn nghệ Tết, Bình Thơ, Ngâm Thơ, Bài Kinh Ca Ngợi Bụt Amitbha, Lưới Nghi Muôn Trùng Phá – Đuốc Tuệ Vạn Nẻo Soi, Quán Sở Duyên Duyên Luận, Đến Được Động Tiên Sâu Thẳm Ấy – Linh Đơn Đổi Cốt Mới Ra Về.