Chuyến Hoằng Pháp Tại Mỹ (28.08.2011-30.10.2011)

Từ khoá: Chùa Từ Vân – Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Chùa Từ Vân – Người Phật Tử Chân Chính, Hướng Dẫn Tổng Quát, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Tịnh Độ Trong Lòng Bàn Tay, Tình Thương Đích Thực, Câu Hỏi và Trả Lời, Có Mặt Cho Sự Sống, Thực Tập Có Mặt Cho Người Thương.