Chuyến Hoằng Pháp Tại Mỹ (28.08.2011-30.10.2011)

Chuyến Hoằng Pháp Tại Mỹ (28.08.2011-30.10.2011)

Thể loại: Pháp thoại

Chuyến Hoằng Pháp Tại Mỹ (28.08.2011-30.10.2011)

Chùa Từ Vân - Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm

Ngày 28 tháng 08 năm 2011

Chùa Từ Vân - Người Phật Tử Chân Chính

Ngày 28 tháng 08 năm 2011

Hướng Dẫn Tổng Quát

Ngày 16 tháng 09 năm 2011

Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm

Ngày 16 tháng 09 năm 2011

Tịnh Độ Trong Lòng Bàn Tay

Ngày 17 tháng 09 năm 2011

Tình Thương Đích Thực

Ngày 18 tháng 09 năm 2011

Câu Hỏi và Trả Lời

Ngày 19 tháng 09 năm 2011

Có Mặt Cho Sự Sống

Ngày 20 tháng 09 năm 2011

Thực Tập Có Mặt Cho Người Thương

Ngày 30 tháng 10 năm 2011

Từ khoá: Chùa Từ Vân – Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Chùa Từ Vân – Người Phật Tử Chân Chính, Hướng Dẫn Tổng Quát, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Tịnh Độ Trong Lòng Bàn Tay, Tình Thương Đích Thực, Câu Hỏi và Trả Lời, Có Mặt Cho Sự Sống, Thực Tập Có Mặt Cho Người Thương.