Kinh Hoa Nghiêm Sư Tử (11.11.2007-14.02.2008)

Từ khoá: Đồng Thời Tương Ứng, Để Có Một Tương Lai Đẹp Cho Tăng Thân, Hoa Kim Sư Tử, Đột Bước Hiện Tại Soi Đường Tương Lai, Hãy Vững Tin Vào Chính Mình, Hy Sinh, Giáo Thọ Chia Sẻ, Nghệ Thuật Vượt Sóng, Nương Tựa Vào Hơi Thở Của Chính Mình, Vấn Đáp – TT Lệ Trang – Ni Sư Như Minh, Ai Là Người … Đọc tiếpKinh Hoa Nghiêm Sư Tử (11.11.2007-14.02.2008)