Rong Chơi Trời Phương Ngoại (23.11.2010-15.03.2011)

Rong Chơi Trời Phương Ngoại (23.11.2010-15.03.2011)

Thể loại: Pháp thoại

Rong Chơi Trời Phương Ngoại (23.11.2010-15.03.2011)

Mục Tiêu Căn Bản Của Khóa Tu

Ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại - Bài 1

Ngày 18 tháng 11 năm 2010

Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại - Bài 2

Ngày 21 tháng 11 năm 2010

Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại - Bài 3

Ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại - Bài 4

Ngày 28 tháng 11 năm 2010

Một Dòng Sông Một Hướng Đi Chung

Ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại - Bài 5

Ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại - Bài 6

Ngày 02 tháng 12 năm 2010

Nhận Diện Người Tri Kỷ

Ngày 07 tháng 12 năm 2010

Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại - Bài 7

Ngày 09 tháng 12 năm 2010

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Nơi An Ổn Tuyệt Vời - Bài 1

Ngày 12 tháng 12 năm 2010

Giếng Nước Thơm Trong

Ngày 14 tháng 12 năm 2010

Cửa Vô Sinh

Ngày 16 tháng 12 năm 2010

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Nơi An Ổn Tuyệt Vời - Bài 2

Ngày 19 tháng 12 năm 2010

Cái Thấy Vô Ngã

Ngày 21 tháng 12 năm 2010

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Nơi An Ổn Tuyệt Vời - Bài 3

Ngày 06 tháng 01 năm 2011

Có Mặt Cho Sự Sống

Ngày 08 tháng 01 năm 2011

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Nơi An Ổn Tuyệt Vời - Bài 4

Ngày 09 tháng 01 năm 2011

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Nơi An Ổn Tuyệt Vời - Bài 5

Ngày 13 tháng 01 năm 2011

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Nơi An Ổn Tuyệt Vời - Bài 6

Ngày 16 tháng 01 năm 2011

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Nơi An Ổn Tuyệt Vời - Bài 7

Ngày 20 tháng 01 năm 2011

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Nơi An Ổn Tuyệt Vời - Bài 8

Ngày 23 tháng 01 năm 2011

Tiếp Nối Sự Nghiệp Của Bụt

Ngày 25 tháng 01 năm 2011

Chuyền Hướng Nẻo Về Của Ý

Ngày 27 tháng 01 năm 2011

Nhu Yếu Hiểu Nhu Yếu Thương

Ngày 30 tháng 01 năm 2011

Văn Nghệ Tết

Ngày 30 tháng 01 năm 2011

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Nơi An Ổn Tuyệt Vời - Bài 9

Ngày 10 tháng 02 năm 2011

Kinh Pháp Cú - Hoa Hương Phẩm - Bài 1

Ngày 13 tháng 02 năm 2011

Tình Bạn - Tình Huynh Đệ

Ngày 15 tháng 02 năm 2011

Kinh Pháp Cú - Hoa Hương Phẩm - Bài 2

Ngày 17 tháng 02 năm 2011

Chân Quý Sự May Mắn

Ngày 15 tháng 03 năm 2011

Từ khoá: Mục Tiêu Căn Bản Của Khóa Tu, Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại, Một Dòng Sông Một Hướng Đi Chung, Nhận Diện Người Tri Kỷ, Kinh Pháp Tập Yếu Tụng – Nơi An Ổn Tuyệt Vời, Giếng Nước Thơm Trong, Cửa Vô Sinh, Cái Thấy Vô Ngã, Có Mặt Cho Sự Sống, Tiếp Nối Sự Nghiệp Của Bụt, Chuyền Hướng Nẻo Về Của Ý, Nhu Yếu Hiểu Nhu Yếu Thương, Văn Nghệ Tết, Kinh Pháp Cú – Hoa Hương Phẩm, Tình Bạn – Tình Huynh Đệ, Chân Quý Sự May Mắn.