Tri Kỷ Của Bụt (07.11.2012-09.02.2013)

Tri Kỷ Của Bụt (07.11.2012-09.02.2013)

Thể loại: Pháp thoại

Tri Kỷ Của Bụt (07.11.2012-09.02.2013)

Đối Thú An Cư

Ngày 07 tháng 11 năm 2012

Tứ Tất Đàn và Tứ Y cứ

Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Phương Pháp Học Phật

Ngày 11 tháng 11 năm 2012

Quán Hữu Vô - Phẩm Đệ Thập Ngũ - Bài 1

Ngày 15 tháng 11 năm 2012

Quán Hữu Vô - Phẩm Đệ Thập Ngũ - Bài 2

Ngày 18 tháng 11 năm 2012

Kinh Chiên Đà

Ngày 22 tháng 11 năm 2012

12 Nhân Duyên

Ngày 25 tháng 11 năm 2012

Quán Hữu Vô - Phẩm Đệ Thập Ngũ - Bài 3

Ngày 02 tháng 12 năm 2012

Niết Bàn Chính Là Con Đường

Ngày 06 tháng 12 năm 2012

Quê Hương Chính Là Con Đường

Ngày 09 tháng 12 năm 2012

Kinh Tùy Thuận Nhân Duyên

Ngày 16 tháng 12 năm 2012

Chia Sẻ Sự Thực Tập

Ngày 18 tháng 12 năm 2012

Kinh A Nậu La Độ

Ngày 20 tháng 12 năm 2012

Mỗi Bước Là Trị Liệu Màu Nhiệm

Ngày 06 tháng 01 năm 2013

Kinh Pháp Cú - Xa Môn Phẩm

Ngày 08 tháng 01 năm 2013

Kinh Như Thị Ngữ

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

5 Quán Yếu Chỉ

Ngày 13 tháng 01 năm 2013

Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản - Bài 1

Ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kinh Sa Môn Quả

Ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kinh Người Áo Trắng

Ngày 20 tháng 01 năm 2013

Kinh Công Phuc Thực Tập Căn Bản - Bài 2

Ngày 22 tháng 01 năm 2013

Quý Thầy Cô Mới Qua Chia Sẻ

Ngày 23 tháng 01 năm 2013

Kinh Giáo Hóa Người Bệnh

Ngày 24 tháng 01 năm 2013

5 Giới - Con Đường Đưa Tới Niết Bàn

Ngày 27 tháng 01 năm 2013

Kinh Công Phuc Thực Tập Căn Bản - Bài 3

Ngày 29 tháng 01 năm 2013

Kinh Thực Tập Của Một Vị Chuyển Luân Thánh Vương

Ngày 31 tháng 01 năm 2013

2 Sự Quyến Rũ Lớn Nhất Trong Đạo Bụt

Ngày 03 tháng 02 năm 2013

Văn Nghệ Tết

Ngày 09 tháng 02 năm 2013

Bình Thơ Phạm Duy

Ngày 09 tháng 02 năm 2013

Giao Thừa - Tụng Bài Tìm Nhau

Ngày 09 tháng 02 năm 2013

Từ khoá: Đối thú an cư, Tứ Tất Đàn và Tứ Y cứ, Phương Pháp Học Phật, Quán Hữu Vô – Phẩm Đệ Thập Ngũ – Bài 1, Quán Hữu Vô – Phẩm Đệ Thập Ngũ – Bài 2, Kinh Chiên Đà, 12 Nhân Duyên, Quán Hữu Vô – Phẩm Đệ Thập Ngũ – Bài 3, Niết Bàn Chính Là Con Đường, Quê Hương Chính Là Con Đường, Kinh Tùy Thuận Nhân Duyên, Chia Sẻ Sự Thực Tập, Kinh A Nậu La Độ, Mỗi Bước Là Trị Liệu Màu Nhiệm, Kinh Pháp Cú – Xa Môn Phẩm, Kinh Như Thị Ngữ, 5 Quán Yếu Chỉ, Kinh Công Phuc Thực Tập Căn Bản – Bài 1, Kinh Sa Môn Quả, Kinh Người Áo Trắng, Kinh Công Phuc Thực Tập Căn Bản – Bài 2, Quý Thầy Cô Mới Qua Chia Sẻ, Kinh Giáo Hóa Người Bệnh, 5 Giới – Con Đường Đưa Tới Niết Bàn, Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản – Bài 3, Kinh Thực Tập Của Một Vị Chuyển Luân Thánh Vương, 2 Sự Quyến Rũ Lớn Nhất Trong Đạo Bụt, Văn Nghệ Tết, Bình Thơ Phạm Duy, Giao Thừa – Tụng Bài Tìm Nhau.