Pháp Thoại Lẻ 2000 – 2001

Pháp Thoại Lẻ 2000 - 2001

Thể loại: Pháp thoại

Pháp Thoại Lẻ 2000 – 2001

3 Cõi Dục Giới

Ngày 27 tháng 01 năm 2000

Thực Tập Xả

Ngày 06 tháng 02 năm 2000

Nhiệp Đại Thừa Luận

Ngày 13 tháng 02 năm 2000

Ý Nghĩa Của Bài Kệ Truyền Đăng

Ngày 20 tháng 02 năm 2000

Bản Tuyên Cáo Gửi Unesco

Ngày 05 tháng 03 năm 2000

Ngày 30 tháng 03 năm 2000

Nắm Hơi Thở Như Ôm Em Bé Nhỏ

Ngày 09 tháng 04 năm 2000

Ngày 14 tháng 05 năm 2000

Tuổi Trẻ Cần Tiếp Nối - Thầy Kể Truyện Thuyền Nhân

Ngày 21 tháng 05 năm 2000

Tâm Bồ Đề Là Tâm Thương Yêu

Ngày 25 tháng 05 năm 2000

Chia Sẻ Trước Khóa Tu Mùa Hè

Ngày 09 tháng 07 năm 2000

Chánh Niệm Trong 6 Phạm Trù

Ngày 19 tháng 07 năm 2000

Cách Bưng Bát Cúng Dường

Ngày 26 tháng 07 năm 2000

Ngày 04 tháng 08 năm 2000

Tu Thiệt Không Đóng Kịch

Ngày 19 tháng 11 năm 2000

Ngày 26 tháng 11 năm 2000

Ngày 27 tháng 12 năm 2000

Sống Chết Có Động Tới Ta Không

Ngày 28 tháng 12 năm 2000

Nói Về Kết Quả Soi Sáng

Ngày 01 tháng 03 năm 2001

Nghe Mưa Cho Thầy

Ngày 08 tháng 03 năm 2001

Gỡ Nút Thắt Trong Lòng

Ngày 11 tháng 03 năm 2001

Thân Thức và Thân Xác

Ngày 15 tháng 03 năm 2001

Xây Dựng Tăng Là Việc Quan Trọng

Ngày 18 tháng 03 năm 2001

Tình Thương Chân Thật

Ngày 22 tháng 03 năm 2001

Cách Nói Pháp và Cách Nói Trong Đời Sống

Ngày 25 tháng 03 năm 2001

Kể Chuyện Mổ Mắt Ở California

Ngày 12 tháng 04 năm 2001

Giảng Hóa - Bài Sám Quy Mạng

Ngày 15 tháng 04 năm 2001

Ngày 26 tháng 04 năm 2001

Thầy Tưới Hoa Các Đệ Tử

Ngày 29 tháng 04 năm 2001

Đoàn Thực

Ngày 02 tháng 05 năm 2001

Sen Nở Trời Phương Ngoại

Ngày 06 tháng 05 năm 2001

Tu Tập Với Nội Dung

Ngày 24 tháng 05 năm 2001

Thiền Hành

Ngày 03 tháng 06 năm 2001

Hiện Pháp Lạc Trú

Ngày 29 tháng 06 năm 2001

Đừng Đi Lang Thang - Sống Chánh Niệm Là Đền Ơn Thầy

Ngày 01 tháng 07 năm 2001

Nắm Được Tâm Hành Là Bắt Đầu Chuyền Hóa

Ngày 08 tháng 07 năm 2001

Xây Dựng Tăng Thân Là Quan Trọng

Ngày 22 tháng 11 năm 2001

Từ khoá: 3 Cõi Dục Giới, Thực Tập Xả, Nhiệp Đại Thừa Luận, Ý Nghĩa Của Bài Kệ Truyền Đăng, Bản Tuyên Cáo Gửi Unesco, Nắm Hơi Thở Như Ôm Em Bé Nhỏ, Tuổi Trẻ Cần Tiếp Nối – Thầy Kể Truyện Thuyền Nhân, Tâm Bồ Đề Là Tâm Thương Yêu, Chia Sẻ Trước Khóa Tu Mùa Hè, Chánh Niệm Trong 6 Phạm Trù, Cách Bưng Bát Cúng Dường, Tu Thiệt Không Đóng Kịch, Sống Chết Có Động Tới Ta Không, Nói Về Kết Quả Soi Sáng, Nghe Mưa Cho Thầy, Gỡ Nút Thắt Trong Lòng, Thân Thức và Thân Xác, Xây Dựng Tăng Là Việc Quan Trọng, Tình Thương Chân Thật, Cách Nói Pháp và Cách Nói Trong Đời Sống, Kể Chuyện Mổ Mắt Ở California, Giảng Hóa – Bài Sám Quy Mạng, Thầy Tưới Hoa Các Đệ Tử, Đoàn Thực, Sen Nở Trời Phương Ngoại, Tu Tập Với Nội Dung, Thiền Hành, Hiện Pháp Lạc Trú, Đừng Đi Lang Thang – Sống Chánh Niệm Là Đền Ơn Thầy, Nắm Được Tâm Hành Là Bắt Đầu Chuyền Hóa, Xây Dựng Tăng Thân Là Quan Trọng