Nhiếp đại thừa luận

Nhiếp đại thừa luận

Thể loại: Pháp thoại

Nhiếp đại thừa luận

Tác nghi thọ nghiệp

Pháp thoại ngày 02 tháng 01 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh