Nhiếp đại thừa luận (02.01.2000-18.02.2001)

Nhiếp đại thừa luận (02.01.2000-18.02.2001)

Thể loại: Pháp thoại

Nhiếp đại thừa luận (02.01.2000-18.02.2001)

Tác nghi thọ nghiệp

Pháp thoại ngày 02 tháng 01 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh

Hạt giống và huân tập

Pháp thoại ngày 09 tháng 01 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh

Duyên khởi

Pháp thoại ngày 16 tháng 01 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh

Nhiếp đại thừa luận - ngày 23 tháng 01

Pháp thoại ngày 23 tháng 01 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh

Nhiếp đại thừa luận - ngày 23 tháng 01 (tiếp)

Pháp thoại ngày 23 tháng 01 năm 2000 (tiếp), Thầy Thích Nhất Hạnh

Nhiếp đại thừa luận - ngày 30 tháng 1

Pháp thoại ngày 30 tháng 01 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh

Sát na diệt

Pháp thoại ngày 03 tháng 02 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh

Biến kế sở chấp

Pháp thoại ngày 17 tháng 02 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh

Cuối đông

Pháp thoại ngày 17 tháng 02 năm 2000 (tiếp), Thầy Thích Nhất Hạnh

Nhiếp đại thừa luận - ngày 14 tháng 12

Pháp thoại ngày 14 tháng 12 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh

Nhiếp đại thừa luận - ngày 21 tháng 12

Pháp thoại ngày 21 tháng 12 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh

Đừng quá tin vào bản thân của mình

Pháp thoại ngày 28 tháng 12 năm 2000, Thầy Thích Nhất Hạnh

Chủ thể và đối tượng

Pháp thoại ngày 04 tháng 01 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Nhiếp đại thừa luận - ngày 07 tháng 1

Pháp thoại ngày 07 tháng 01 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Các bồ tát có biểu hiện trong đời sống của mình không

Pháp thoại ngày 11 tháng 01 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Tâm và đối tượng của tâm

Pháp thoại ngày 11 tháng 01 năm 2001 (tiếp), Thầy Thích Nhất Hạnh

Nhiếp đại thừa luận - ngày 14 tháng 01

Pháp thoại ngày 14 tháng 01 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Vai trò của Trụ trì

Pháp thoại ngày 18 tháng 01 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Chăm sóc và nuôi dạy các sư em

Pháp thoại ngày 21 tháng 01 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Ba quy và năm giới - Làm tròn bổn phận của mình

Pháp thoại ngày 04 tháng 02 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Nhiếp đại thừa luận - ngày 08 tháng 02

Pháp thoại ngày 08 tháng 02 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Cái lớn trong cái nhỏ - Hạt bắp có tất cả

Pháp thoại ngày 11 tháng 02 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Phải giải cứu mình trước khi giải cứu người khác

Pháp thoại ngày 15 tháng 02 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Hỏi và đáp

Pháp thoại ngày 18 tháng 02 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Tác nghi thọ nghiệp, Hạt giống và huân tập, Duyên khởi, Sát na diệt, Biến kế sở chấp, Đừng quá tin vào bản thân của mình, Chủ thể và đối tượng, Các bồ tát có biểu hiện trong đời sống của mình không, Tâm và đối tượng của tâm, Vai trò của trụ trì, Chăm sóc và nuôi dạy các sư em, Ba quy và năm giới – Làm tròn bổn phận của mình, Cái lớn trong cái nhỏ – Hạt bắp có tất cả, Phải giải cứu mình trước khi giải cứu người khác.