Khoá Tu Mùa Hè (21.07.2009-25.07.2009)

Khoá Tu Mùa Hè (21.07.2009-25.07.2009)

Thể loại: Pháp thoại

Khoá Tu Mùa Hè (21.07.2009-25.07.2009)

Tinh Yếu Quán Niệm Hơi Thở

Ngày 21 tháng 07 năm 2009

Ngồi Yên và Nhìn Sâu

Ngày 25 tháng 07 năm 2009

Từ khoá: Tinh Yếu Quán Niệm Hơi Thở, Ngồi Yên và Nhìn Sâu.