Đại tạng Kinh bắc truyền – Kinh Duy Ma (24.11.1991)

Đại tạng Kinh bắc truyền - Kinh Duy Ma (24.11.1991)

Thể loại: Pháp thoại

Đại tạng Kinh bắc truyền – Kinh Duy Ma (24.11.1991)

Đại tạng Kinh bắc truyền - Kinh Duy Ma

Pháp thoại ngày 24 tháng 11 năm 1991, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Kinh Duy Ma