Đại tạng kinh bắc truyền – Kinh Duy ma

Đại tạng kinh bắc truyền - Kinh Duy ma

Thể loại: Pháp thoại

Đại tạng kinh bắc truyền – Kinh Duy ma

Đại tạng kinh bắc truyền - Kinh Duy ma

Pháp thoại ngày 24 tháng 11 năm 1991, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Kinh duy ma