Đại tạng kinh bắc truyền – Kinh Duy ca mật

Đại tạng kinh bắc truyền - Kinh Duy ca mật

Thể loại: Pháp thoại

Đại tạng kinh bắc truyền – Kinh Duy ca mật

Đại tạng kinh bắc truyền - Kinh Duy ca mật phần 1

Pháp thoại ngày 21 tháng 11 năm 1991, Thầy Thích Nhất Hạnh

Đại tạng kinh bắc truyền - Kinh Duy ca mật phần 2

Pháp thoại ngày 24 tháng 11 năm 1991, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Kinh duy ca mật