Đại tạng kinh bắc truyền – Kinh Duy Ma Cật (21.11.1991-24.11.1991)

Đại tạng kinh bắc truyền - Kinh Duy Ma Cật (21.11.1991-24.11.1991)

Thể loại: Pháp thoại

Đại tạng kinh bắc truyền – Kinh Duy Ma Cật (21.11.1991-24.11.1991)

Đại tạng kinh bắc truyền - Kinh Duy ma cật phần 1

Pháp thoại ngày 21 tháng 11 năm 1991, Thầy Thích Nhất Hạnh

Đại tạng kinh bắc truyền - Kinh Duy ma cật phần 2

Pháp thoại ngày 24 tháng 11 năm 1991, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Kinh Duy Ma Cật