Tâm kinh bát nhã, Kinh hải đảo tự thân (26.11.1998-25.04.1999)

Tâm kinh bát nhã, Kinh hải đảo tự thân (26.11.1998-25.04.1999)

Thể loại: Pháp thoại

Tâm kinh bát nhã, Kinh hải đảo tự thân (26.11.1998-25.04.1999)

Tâm kinh bát nhã

Pháp thoại ngày 26 tháng 11 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Bát nhã - Có không tương tức

Pháp thoại ngày 06 tháng 12 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Ý nghĩa sắc và không, dơ và sạch

Pháp thoại ngày 10 tháng 12 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Hải đảo tự thân

Pháp thoại ngày 10 tháng 01 năm 1999, Thầy Thích Nhất Hạnh

Nhận diện hạt giống sợ hãi

Pháp thoại ngày 14 tháng 01 năm 1999, Thầy Thích Nhất Hạnh

 

Sám nguyện

Pháp thoại ngày 21 tháng 01 năm 1999, Thầy Thích Nhất Hạnh

Ý nghĩa của Chúc tán Tổ sư

Pháp thoại ngày 07 tháng 02 năm 1999, Thầy Thích Nhất Hạnh

Quy sơn cảnh sách phần 4

Pháp thoại ngày 15 tháng 04 năm 1999, Thầy Thích Nhất Hạnh

Quy sơn cảnh sách phần 5

Pháp thoại ngày 25 tháng 04 năm 1999, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Tâm kinh bát nhã, Ý nghĩa sắc và không, dơ và sạch, Kinh Hải đảo tự thân, Sám nguyện,  Chúc tán Tổ sư, Quy sơn cảnh sách

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 9 (phần cuối)